نام: سپیده رحیمی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: s _ r a h i m i @ i a u n o u r . a c . i r
تلفن: 01144528767
آدرس: مازندران-نور-دانشگاه آزاد - کدپستی: 4641859557

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی عمران-زلزله
تربیت مدرس تهران
ایران
1394
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-سازه
تربیت مدرس تهران
ایران
1389
کارشناسی
مهندسی عمران- عمران
صنعتي نوشيرواني بابل
ایران
1387

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه عمران
دانشگاه آزاد نور
مهر 1395
تاکنون


تالیف و ترجمه

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
روشهای احتمالاتی در ارزیابی لرزه‌ای سازه ها
انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
1399
تالیف

مقالات در نشریات

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
اثر ميانقاب هاي بنايي بر پاسخ ساختمان هاي بتن مسلح تحت اثر فروريزش پيشرونده
عمران مدرس
1392
13
37-50
توزيع احتمالاتي تغييرمكان نسبي دو سيستم يكدرجه آزاد مجاور هم
عمران مدرس
1393
14
49-63
الگوريتم شبيه سازي تصادفي برای تعيين توزيع احتمالاتی و بيشينه پاسخ لرزه ای سيستمهای ديناميکی
عمران شریف
1395
32
47-57
A stochastic simulation algorithm for evaluation of seismic pounding response of adjacent structures
Journal of risk and reliability
2015
229
1-13
Expected Extreme Value of Pounding Force Between Two Adjacent Buildings
Structural Engineering and Mechanics an international journal
2017
61
183-192
Performance-Based Plastic Design for Seismic Rehabilitation of High Rise Frames with Eccentric bracing and vertical link
Earthquake and structures
2019
17
623-633
Numerical Investigation of Steel Moment‑Resisting Frame on Sandy Soil Under Normal Fault Rupture
International Journal of Steel Structures
2020
21
703-716
Supervised probabilistic failure prediction of tuned mass damper-equipped high steel frames using machine learning methods
Studia Geotechnica et Mechanica
2020
42
179-190

تحقیقات

عنوان
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها
تحلیل های پوش آور تطابقی
روشهای احتمالاتی در مهندسی عمران