سپیده رحیمی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی


نام: سپیده رحیمی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: s _ r a h i m i @ i a u n o u r . a c . i r
تلفن: 01144528767
آدرس: مازندران-نور-دانشگاه آزاد - کدپستی: 4641859557

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی عمران-زلزله
تربیت مدرس تهران
ایران
1394
کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-سازه
تربیت مدرس تهران
ایران
1389
کارشناسی
مهندسی عمران- عمران
صنعتي نوشيرواني بابل
ایران
1387

دروس ارائه شده 7 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
تحلیل سازه 1
وادانا
مجازی
چهارشنبه
14-17
کارشناسی
تحلیل سازه 2
وادانا
مجازی
چهارشنبه
17-20
کارشناسی
ترمیم و تقویت سازه ها
وادانا
مجازی
چهارشنبه
8-10
کارشناسی
سازه های فولادی 1
وادانا
مجازی
چهارشنبه
10-13
کارشناسی
تئوری الاستیسیته
وادانا
مجازی
پنج شنبه
14-17
کارشناسی ارشد
ریاضیات مهندسی
وادانا
محازی
پنج شنبه
10-13
کارشناسی ارشد
ارتعاشات تصادفی
وادانا
مجازی
پنج شنبه
7-10
دکترا

سوابق اجرایی 1 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
مدیر گروه عمران
دانشگاه آزاد نور
مهر 1395
تاکنون

تالیف و ترجمه 1 عنوان

عنوان
ناشر
سال
نوع اثر
روشهای احتمالاتی در ارزیابی لرزه‌ای سازه ها
انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
1399
تالیف

مقالات در نشریات 8 مقاله

عنوان مقاله
نام نشریه
سال انتشار
شماره جلد
شماره صفحه
اثر ميانقاب هاي بنايي بر پاسخ ساختمان هاي بتن مسلح تحت اثر فروريزش پيشرونده
عمران مدرس
1392
13
37-50
توزيع احتمالاتي تغييرمكان نسبي دو سيستم يكدرجه آزاد مجاور هم
عمران مدرس
1393
14
49-63
الگوريتم شبيه سازي تصادفي برای تعيين توزيع احتمالاتی و بيشينه پاسخ لرزه ای سيستمهای ديناميکی
عمران شریف
1395
32
47-57
A stochastic simulation algorithm for evaluation of seismic pounding response of adjacent structures
Journal of risk and reliability
2015
229
1-13
Expected Extreme Value of Pounding Force Between Two Adjacent Buildings
Structural Engineering and Mechanics an international journal
2017
61
183-192
Performance-Based Plastic Design for Seismic Rehabilitation of High Rise Frames with Eccentric bracing and vertical link
Earthquake and structures
2019
17
623-633
Numerical Investigation of Steel Moment‑Resisting Frame on Sandy Soil Under Normal Fault Rupture
International Journal of Steel Structures
2020
21
703-716
Supervised probabilistic failure prediction of tuned mass damper-equipped high steel frames using machine learning methods
Studia Geotechnica et Mechanica
2020
42
179-190

تحقیقات 3 تحقیق

عنوان
ارزیابی عملکرد لرزه ای سازه ها
تحلیل های پوش آور تطابقی
روشهای احتمالاتی در مهندسی عمران